Điều Khoản Dịch Vụ

1. Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với Điều Khoản Dịch Vụ của TTQTENT Music. Các điều khoản này quy định các quy tắc và quy định cho việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc sử dụng dịch vụ của TTQTENT Music, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn phải tuân theo hướng dẫn của chúng tôi và không lạm dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản này.

4. Chính Sách Bảo Mật

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Vui lòng xem xét nó để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

5. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và bạn có trách nhiệm xem xét chúng định kỳ.

6. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ contact@ttqtent.vn hoặc support@ttqtent.vn.